Statut

Celem fundacji jest wspieranie aktywności społecznej, zawodowej, kulturalno-oświatowej lub rodzinnej ogółu społeczności.

Cele Fundacji są realizowane w szczególności poprzez:

  1. prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju oświaty, kultury, w tym m.in. nauki, wychowania, sportu, ochrony zabytków oraz ochrony środowiska
  2. działalność na rzecz dzieci i młodzieży (w tym osób niepełnosprawnych i uzależnionych)
  3. prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej
  4. działalność zmierzającą do wyrównywania szans osób bezrobotnych i niepełnosprawnych w społeczeństwie,
  5. prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy
  6. działania na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz promowanie równego dostępu do rynku pracy,
  7. udzielanie aktywnej pomocy na rzecz regionów objętych katastrofami i/lub klęskami żywiołowymi
  8. działania zmierzające do zapobiegania jakiejkolwiek dyskryminacji
  9. wspomaganie Polonii zagranicznej.

 Pobierz statut (.pdf)


Fundacja jest wpisana przez Ministra Sprawiedliwości do
"Wykazu instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych,
na rzecz których sąd może orzec nawiązkę"